Krafttak for barn og unge på nett i Zimbabwe

6. og 7. oktober i år hadde jeg æren av å få lov å være med å sette startskuddet for å gi barn og unge en trygg og god digital hverdag i Zimbabwe. Pia Lang Consulting var hyret inn for å holde en 2-dagers workshop der representanter fra myndigheter, industrien, organisasjoner, og ikke minst – lærere og rektorer fra 10 skoler i Zimbabwes hovedstad, Harare – deltok.

Workshopen besto av å gi faglig input i form av kunnskap om barn og unges bruk av internett og mobil, muligheter, risiko og sammenhengen mellom risiko og skade, sett fra EUKidsOnline og Redd Barna og hvordan man håndterer barns digitale hverdag i Europeisk, internasjonal og norsk sammenheng. I tillegg la vi opp til en stor grad av deltakelse gjennom plenumsdiskusjoner, gruppediskusjoner og søkte å få innspill fra deltakerne selv – de er eksperter på situasjonen i sitt eget land.

Målet var å hjelpe Zimbabwe Redd Barna å lage en statusrapport og en handlingsplan videre, og å gi deltakerne en felles forståelse av hva dette dreier seg om: fra positiv utnyttelse av teknologi til læring og kommunikasjon (med mer naturligvis) til distribusjon av overgrepsmateriell og grooming, mobbing og trakassering. Med et utgangspunkt i rettighetene nedfelt i Barnekonvensjonen var det også rom for å diskutere hvordan de ulike rettighetene må sees i sammenheng og samtidig må balanseres når det kommer til barns digitale hverdag. Sonia Livingstone, professor ved LSE og prosjektleder for EU Kids Online, har både skrevet og talt om dette temaet mange ganger. Jeg kan bare anbefale å ta dere tid til å høre på det hun sier og skriver.

På dette feltet, mer enn på mange andre felt, er det viktig å ta utgangspunkt i barnas egne opplevelser – bruken foregår i stor grad uten voksen tilstedeværelse, og gir barna erfaringer og opplevelser som er annerledes enn det vi voksne hadde da vi var barn. Derfor kan det noen ganger være vanskelig for oss å forstå barnas oppfatning om ting, hvordan de opplever det de møter og hvordan de håndterer ulike opplevelser og erfaringer.

Alt i alt var workshopen en utrolig positiv erfaring – jeg vet at barns bruk av internett og mobil settes på agendaen i flere afrikanske land – flere deltar i Safer Internet Day hvert år. Likevel var jeg overrasket over hvor langt utviklingen var kommet i Zimbabwe – et land der det er 80 % arbeidsløshet og stor fattigdom, og samtidig veldig høy grad av utdanning. Jeg vil berømme Zimbabwe Redd Barna for å gripe fatt i temaet. Det er ingen tvil om at det er behov for opplæring av både lærere, barn og unge selv, foreldre, administrasjon, beslutningstakere og befolkningen forøvrig. Workshopen fikk også stor medieoppmerksomhet i Zimbabwe, og Redd Barna Zimbabwe mottok allerede dagen etter henvendelser fra folk over hele landet som ville vite mer.

Det er en fantastisk mulighet som ligger i å starte noe nytt i et slikt land – med et brennende engasjement og vilje til å sette barnas beste i sentrum slipper de å gå den lange veien vi har gått (og fremdeles går) her i Norge, for eksempel. De kan få informasjon om hva som har fungert andre steder og lære av best practice i Europa heller enn å gjøre all lærdommen selv. Det betyr at de kan gripe mulighet til å fokusere både på muligheter og utfordringer på en gang, og lage strukturer og systemer som fungerer fra starten av, slik at barn og unge både får utnytte mulighetene digitale medier gir, og samtidig beskytte dem mot skade, møte dem med relevante tiltak og gi dem kompetanse til å håndtere sin egne digitale hverdag.